Centrum Aktywności Cyfrowej – Systemowa Szkoła Przedsiębiorczości

Termin realizacji: 01.03.2016 – 28.02.2018, Obszar realizacji: województwo wielkopolskie, Rekrutacja: od 01.03.2016, Udział w projekcie : Nieodpłatny

Podnieś z nami swoje kompetencje z zakresu obsługi komputera i zdobądź certyfikat ECCC!

Osoby chcące podnieść swoje kompetencje i umiejętności z zakresu obsługi komputera, zapraszamy do udziału w projekcie: „Centrum Aktywności Cyfrowej – Szkolenie w zakresie Technologii Informacyjno – Komunikacyjnych dla Osób Dorosłych”.

Formularz zgłoszeniowy Uczestnika: pobierz

Siatka samooceny: pobierz

Regulamin rekrutacji: pobierz

Regulamin warunków uczestnictwa: pobierz

Oświadczenie Uczestnika: pobierz

Celem projektu jest podniesienie lub nabycie kluczowych kompetencji z Technologii Informacyjno – Komunikacyjnych przez 200 osób (110K, 90M) w wieku 25 – 64 lata, o niskich kwalifikacjach zawodowych, zamieszkujących na terenie województwa wielkopolskiego.

Projekt skierowany do osób:

 • w wieku aktywności zawodowej (od 25 roku życia) – weryfikowany na podstawie numeru PESEL,
 • o niskich kwalifikacjach zawodowych (najwyżej wykształcenie średnie),
 • z terenów województwa wielkopolskiego,
 • chcących podnieść kompetencje  z zakresu obsługi komputera.

Punkty premiujące otrzymują osoby:

 • powyżej 50 roku życia – weryfikowany na podstawie numeru PESEL,
 • z orzeczeniem o niepełnosprawności – weryfikowane na podstawie oświadczenia Uczestnika o niepełnosprawności oraz orzeczenia, aktualnego na dzień podpisania Umowy (do wglądu koordynatora projektu).

Zajęcia będą odbywały się w grupach 10-osobowych, 2-4 razy w tygodniu po ok. 5 godzin lekcyjnych, w Poznaniu (lub innym mieście – w zależności od zebrania się grupy szkoleniowej).

W ramach projektu oferujemy możliwość odbycia szkolenia komputerowego z trzech obszarów wiedzy z wymienionych poniżej:

 • Informacja (DCM1),
 • Komunikacja (DCM2),
 • Tworzenie treści (DCM3),
 • Bezpieczeństwo (DCM4),
 • Rozwiązywanie problemów (DCM5).

Organizowane szkolenia:

DCM1, DCM2, DCM3 – szkolenie na poziomie A, trwające 60 godzin lekcyjnych,

DCM2, DCM3, DCM4 – szkolenie na poziomie A, trwające 60 godzin lekcyjnych,

DCM1, DCM2, DCM4 – szkolenie na poziomie A, trwające 60 godzin lekcyjnych,

DCM3, DCM4, DCM5 – szkolenie na poziomie B, trwające 90 godzin lekcyjnych.

Po zakończeniu szkolenia uczestnicy podejdą do egzaminu zewnętrznego kończącego się certyfikatem ECCC.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie prosimy o kontakt pod numerem telefonu: 61 662 11 60 lub wysyłając e-mail: biuro@wsp.szkola.pl

Formularz zgłoszeniowy wraz z siatką samooceny, prosimy wysyłać pocztą, lub złożyć osobiście w biurze projektu:


Wielkopolska Szkoła Przedsiębiorczości Sp. Z O.O.

ul. Sieradzka 4c

60-163 Poznań

lub mailowo na adres: biuro@wsp.szkola.pl

Projekt jest realizowany z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, w ramach osi priorytetowej 8: Edukacja, Działania 8.2 Uczenie się przez całe życie, finansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego.

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

1.    Jakie kryteria musze spełnić, żeby zakwalifikować się do projektu?
Aby zakwalifikować się do projektu należy spełnić następujące kryteria:
•    Wiek 25 – 64 lata,
•    Niskie kwalifikacje zawodowe: wykształcenie maksymalnie średnie,
•    Miejsce zamieszkania: teren województwa wielkopolskiego
•    Status na rynku pracy: aktywni zawodowo, bezrobotni lub nieaktywni zawodowo.

2.    Jestem osobą niepełnosprawną, czy mogę brać udział w projekcie?
Tak, projekt jest dostosowany do osób z niepełnosprawnościami.

3.     Czy muszę być zameldowany na obszarze realizacji projektu?
Nie, pod uwagę brany jest fakt zamieszkania w województwie wielkopolskim.
4.    Jak mogę zapisać się do projektu?
Aby zapisać się do projektu, należy pobrać formularz aplikacyjny oraz siatkę samooceny, wypełnić go i przesłać na adres biuro@wsp.szkola.pl lub tradycyjną pocztą na adres: Wielkopolska Szkołą Przedsiębiorczości Sp. z o.o., ul. Sieradzka 4c, 60-163 Poznań.

5.    Jak długo trwa szkolenie?
Projekt zakłada dwa poziomy szkolenia A – poziom podstawowy i B – poziom średniozaawansowany. Szkolenia na poziomie A trwają 60 godzin lekcyjnych, szkolenia na poziomie B trwają 90 godzin lekcyjnych.

6.    Co to jest siatka samooceny?
Siatka samooceny składa się z pięciu obszarów kompetencji cyfrowych i dwóch poziomów zaawansowania: poziomu A (podstawowego) i poziomu B (średniozaawansowanego). Poprzez skrupulatnie wypełnienie siatki samooceny, Uczestnik zostaje zakwalifikowany do odpowiedniej grupy szkoleniowej, w której może podnosić swoje kompetencje i umiejętności z obszarów najbardziej go interesujących i niezbędnych w rozwoju kariery zawodowej.

7.    Z jakich obszarów wiedzy mogę podnieść swoje kompetencje?
W ramach projektu oferujemy możliwość odbycia szkolenia komputerowego z trzech obszarów wiedzy z wymienionych poniżej:
•    Informacja (DCM1),
•    Komunikacja (DCM2),
•    Tworzenie treści (DCM3),
•    Bezpieczeństwo (DCM4),
•    Rozwiązywanie problemów (DCM5).
Organizowane szkolenia:
DCM1, DCM2, DCM3 – szkolenie na poziomie A,
DCM2, DCM3, DCM4 – szkolenie na poziomie A,
DCM1, DCM2, DCM4 – szkolenie na poziomie A,
DCM3, DCM4, DCM5 – szkolenie na poziomie B.

8.    Gdzie odbywają się szkolenia?
Szkolenia będą odbywały się w Poznaniu lub innym miejscu na terenie wielkopolski (pod warunkiem zebrania grupy 10 – osobowej).

9.    Czy istnieje możliwość zwrotu kosztów dojazdu na szkolenia?
Tak, przewidziany jest zwrot kosztów dojazdu na szkolenia dla osób w szczególnej sytuacji życiowej (osoby ubogie, samotnie wychowujące dziecko, osoby z niepełnosprawnością).

10.    Czy istnieje możliwość zwrotu kosztów opieki nad dzieckiem lub osobą zależną?
Tak, istnieje możliwość ubiegania się o zwrot kosztów opieki nad osobą zależną, dla osób w szczególnej sytuacji życiowej (osoby ubogie, samotnie wychowujące dziecko, osoby z niepełnosprawnością).

11.    Czy od Uczestników pobierane są jakieś opłaty?
Nie, udział w szkoleniu jest całkowicie bezpłatny a od Uczestników nie są pobierane żadne opłaty.

Centrum Aktywności Cyfrowej