Fabryka przedsiębiorczości – Systemowa Szkoła Przedsiębiorczości

Nabór rozpoczynamy od 1 września 2017r. Szczegółowe terminy wskazane są w Regulaminie rekrutacji projektu.

Okres realizacji projektu: 01.07.2017 r. – 31.01.2019 r

Projekt skierowany jest do:

osób powyżej 30. roku życia, pozostających bez pracy (w tym także zarejestrowanych w Urzędzie Pracy), zamieszkujących na terenie woj. lubelskiego, należących co najmniej do jednej z grup:

·         osoby w wieku powyżej 50. roku życia,

·         kobiety,

·         osoby z niepełnosprawnościami,

·         osoby długotrwale bezrobotne,

·         osoby o niskich kwalifikacjach.

Ponadto wśród Uczestników Projektu mogą być osoby odchodzące z rolnictwa planujące rozpocząć prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej (min. 3 osoby), które znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, co oznacza, iż należą co najmniej do jednej z ww. grup.

W ramach rekrutacji do projektu dodatkowe punkty otrzymają osoby:

– z terenów wiejskich,

– długotrwale bezrobotne,

– niepełnosprawne.

W ramach projektu oferowane jest kompleksowe wsparcie w postaci:

 • szkolenia oraz indywidualnego doradztwa z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej,a także pomocy w przygotowaniu biznesplanu,
 • bezzwrotnej dotacji na uruchomienie działalności gospodarczej do wysokości 23 350,00 zł/os.,
 • wsparcia pomostowego finansowego (na pokrycie niezbędnych opłat) wypłacanego miesięcznie w kwocie nie większej niż 1 280,00 zł/os. przez okres pierwszych 7 m-cy funkcjonowania przedsiębiorstwa (dla 40 osób),
 • przedłużonego wsparcia pomostowego finansowegoudzielane przez 3 kolejne miesiące w kwocie nie większej niż 1 270,00 zł/os(w przypadku osób, które zamierzają zatrudnić pracownika, maksymalnie dla 8 osób),
 • wsparcie pomostowe doradczo- warsztatowe

Celem projektu jest stworzenie nowych i trwałych miejsc pracy poprzez pracę na własny rachunek i tworzenie nowych 40 przedsiębiorstw.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie prosimy o kontakt z Biurem Projektu.

Biuro projektu:

ul. Nałęczowska 30, 20-701 Lublin (II piętro, pokój 204)

tel. (0 81)747 94 08,

e-mail: fabryka@fundacja-spoleczna.pl                            

DOKUMENTY DO POBRANIA:

Dokumenty rekrutacyjne:
 1. Regulamin rekrutacji do projektu
 2. Formularz rekrutacyjny do projektu
 3. Karta oceny formularza rekrutacyjnego (dotyczy I etapu rekrutacji)
 4. Karta oceny rozmowy z doradcą zawodowym (dotyczy II etapu rekrutacji)
Dokumenty dotyczące wsparcia finansowego:
 1. Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości
 2. Wniosek o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości
 3. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis
 4. Biznesplan
 5. Karta oceny biznesplanu
 6. Minimalny zakres wymagań dotyczących oceny biznesplanu
 7. Wniosek o przyznanie finansowego wsparcia pomostowego – aktualizacja 09.03.2018
 8. Umowa o udzieleniu wsparcia finansowego
 9. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis – excel 
 10. Wzór wypełnionego formularza informacji przedstawionych przy ubieganiu sie o pomoc de minimis
 11. Oświadczenie o zgodzie na zaciąganie przez małżonka osób fizycznych zobowiązań wynikających z możliwości otrzymania wsparcia finansowego Uczestnika projektu „Fabryka przedsiębiorczości”
 Dokumenty do podpisania umowy z uczestnikiem:
 1. Oświadczenie o kwalifikowalności VAT
 2. Oświadczenie o nieotrzymywaniu innej pomocy na te same koszty do umowy o udzielenie wsparcia finansowego
 3. Oświadczenie Uczestnika projektu poręczyciela
 4. Oświadczenie w sprawie pomocy de minimis
 5. Oświadczenie zgody małżonka poręczyciel na wniesienie zabezpieczenia
 6. Oświadczenie zgody małżonka Uczestnika projektu na zaciągnięcie zobowiązań
 7. Oświadczenie poręczycieli do Umowa poreczenia
 8. Umowa poręczenia

Nabór 3 wniosków o wsparcie pomostowe przedłużone w ramach projektu Fabryka przedsiębiorczości.

Informujemy, iż Uczestnicy projektu, którzy założyli działalność w lipcu br. mogą w terminie 09-22/01/2019 składać Wniosek o przedłużone wsparcie pomostowe na kolejne 3 miesiące w
kwocie 1270,00 zł/m-c.

Wniosek mogą składać Uczestnicy projektu, którzy na dzień jego składania zatrudniają pracownika.
Wniosek należy złożyć do biura projektu ul. Nałęczowska 30, 20-701 Lublin osobiście lub za pośrednictwem poczty (liczy się data dostarczenia Wniosku do biura) w 2 egzemplarzach wraz z załącznikami parafowany na każdej stronie (tam gdzie nie ma podpisu).
Do Państwa wglądu jest karta oceny Wniosku oraz do uzupełnienia Wniosek (o dwóch typach zapisu).
W tej turze przewidziane jest wsparcie dla 5 Uczestnika projektu.

Karta oceny

Wniosek o przyznanie wsparcia pomostowego finansowego przedłużonego.doc

Wniosek o przyznanie wsparcia pomostowego finansowego przedłużonego.docx

Lista wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego finansowego przedłużonego – nabór 3

Informujemy, iż Uczestnicy projektu, którzy założyli działalność do 31.05.2018 r. mogą w terminie 05-19/11/2018 składać Wniosek o przedłużone wsparcie pomostowe na kolejne 3 miesiące w kwocie 1270,00 zł/m-c.

Wniosek mogą składać Uczestnicy projektu, którzy na dzień jego składania zatrudniają pracownika.
Wniosek należy złożyć do biura projektu ul. Nałęczowska 30, 20-701 Lublin osobiście lub za pośrednictwem poczty (liczy się data dostarczenia Wniosku do biura) w 2 egzemplarzach wraz z załącznikami parafowany na każdej stronie (tam gdzie nie ma podpisu).

Do Państwa wglądu jest karta oceny Wniosku oraz do uzupełnienia
Wniosek (o dwóch typach zapisu).
W tej turze przewidziane jest wsparcie dla 5 Uczestnika projektu.

Karta oceny

Wniosek o przyznanie wsparcia pomostowego finansowego przedłużonego

Lista wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego przedłużonego – nabór 1

Nabór 2 Wniosków o wsparcie pomostowe przedłużone w ramach projektu Fabryka przedsiębiorczości

Informujemy, iż Uczestnicy projektu, którzy założyli działalność w lipcu br. mogą w terminie 07-20/12/2018 składać Wniosek o przedłużone wsparcie pomostowe na kolejne 3 miesiące w kwocie 1270,00 zł/m-c.

Wniosek mogą składać Uczestnicy projektu, którzy na dzień jego składania zatrudniają pracownika.

Wniosek należy złożyć do biura projektu ul. Nałęczowska 30, 20-701 Lublin osobiście lub za pośrednictwem poczty (liczy się data dostarczenia Wniosku do biura) w 2 egzemplarzach wraz z załącznikami parafowany na każdej stronie (tam gdzie nie ma podpisu).

Do Państwa wglądu jest karta oceny Wniosku oraz do uzupełnienia Wniosek (o dwóch typach zapisu).

W tej turze przewidziane jest wsparcie dla 1 Uczestnika projektu.

Karta oceny Wniosku

Wniosek o przyznanie wsparcia pomostowego finansowego przedłużonego.doc

Wniosek o przyznanie wsparcia pomostowego finansowego przedłużonego.docx

Lista wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego finansowego przedłużonego – nabór 2

Informacja dla uczestników projektu z dnia 20.04.2018r.:

Szanowni Państwo,
poniżej zamieszczamy informację o wstępnych wynikach oceny wniosków o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości i wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego.

Wstępna lista Wniosków _FP_gr. 1

Wstępna lista Wniosków _FP_gr. 2

Informacja dla uczestników projektu z dnia 10.04.2018r.:

Informujemy, że nabór Wniosków o przyznanie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości  i Wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego finansowego dla grupy 4 oraz grupy 5 rozpocznie się w dniu 24.04.2018 r.

Wnioski wraz z biznesplanami i wymaganymi załącznikami będą przyjmowane w okresie od 24.04.2018 r. do 04.05.2018 r. w biurze projektu, pokój 204, ul. Nałęczowska 30, 20-701 Lublin.

Aktualizacja z dnia 05.04.2018r.

Szanowni Państwo,

W związku z faktem, iż 13.03.2018 r. zakończył się termin składania Wniosków o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości wraz z biznesplanem dla I i II Grupy Uczestników Projektu „Fabryka przedsiębiorczości”, RPLU.09.03.00-06-0029/16 powołano Komisję Oceny Wniosków, której posiedzenie odbędzie się 13 kwietnia 2018 r. w godzinach 09:00 – 16:00.

W razie pytań bądź wątpliwości prosimy o kontakt.

Informacja dla uczestników projektu z dnia 19.03.2018r.:

Informujemy, że nabór Wniosków o przyznanie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości  i Wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego finansowego dla grupy 3 rozpocznie się w dniu 30.03.2018 r.

Wnioski wraz z biznesplanami i wymaganymi załącznikami będą przyjmowane w okresie od 30.03.2018 r. do 10.04.2018 r. w biurze projektu, pokój 204, ul. Nałęczowska 30, 20-701 Lublin.

Informacja dla uczestników projektu z dnia 28.02.2018r.:

Informujemy, że nabór Wniosków o przyznanie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości  i Wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego finansowego dla grupy 1 oraz grupy 2 rozpocznie się w dniu 13.03.2018 r.

Wnioski wraz z biznesplanami i wymaganymi załącznikami będą przyjmowane w okresie od 13.03.2018 r. do 22.03.2018 r. w biurze projektu, pokój 204, ul. Nałęczowska 30, 20-701 Lublin.

Aktualizacja 05.03.2018

W związku z realizacją projektu nr RPLU.09.03.00-06-0029/16 pt.: „Fabryka przedsiębiorczości” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, zapraszamy do składania ofert na wynajem sal szkoleniowych, zgodnie z przedmiotem rozeznania wskazanym w załączniku.

Dokumenty do pobrania:
1.Rozeznanie rynku WSP w ramach projektu „Fabryka przedsiębiorczości” wraz z załącznikami.

Aktualizacja 20.02.2018

W związku z realizacją projektu nr RPLU.09.03.00-06-0029/16 pt.: „Fabryka przedsiębiorczości” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, zapraszamy do składania ofert na wynajem sal szkoleniowych, zgodnie z przedmiotem rozeznania wskazanym w załączniku.

Dokumenty do pobrania:
1.Rozeznanie rynku WSP w ramach projektu „Fabryka przedsiębiorczości” wraz z załącznikami.

Aktualizacja 18.01.2018

W związku z realizacją projektu nr RPLU.09.03.00-06-0029/16 pt.: „Fabryka przedsiębiorczości” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, zapraszamy do składania ofert na wynajem sal szkoleniowych, zgodnie z przedmiotem rozeznania wskazanym w załączniku.

Dokumenty do pobrania:
1.Rozeznanie rynku WSP w ramach projektu „Fabryka przedsiębiorczości” wraz z załącznikami.

Aktualizacja 10.01.2018

W związku z realizacją projektu nr RPLU.09.03.00-06-0029/16 pt.: „Fabryka przedsiębiorczości” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, zapraszamy do składania ofert na wynajem sal szkoleniowych, zgodnie z przedmiotem rozeznania wskazanym w załączniku.

Dokumenty do pobrania:
1.Rozeznanie rynku WSP w ramach projektu „Fabryka przedsiębiorczości” wraz z załącznikami.
2. Formularz ofertowy wraz z załącznikami.

W związku z realizacją projektu nr RPLU.09.03.00-06-0029/16 pt.: „Fabryka przedsiębiorczości” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, zapraszamy do składania ofert na wynajem sal szkoleniowych, zgodnie z przedmiotem rozeznania wskazanym w załączniku.

Dokumenty do pobrania:
1.Rozeznanie rynku WSP w ramach projektu „Fabryka przedsiębiorczości” wraz z załącznikami.
2. Formularz ofertowy wraz z załącznikami.

Aktualizacja 12.12.2017

W związku z realizacją projektu nr RPLU.09.03.00-06-0029/16 pt.: „Fabryka przedsiębiorczości” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, zapraszamy do składania ofert na wynajem sal szkoleniowych, zgodnie z przedmiotem rozeznania wskazanym w załączniku.

Dokumenty do pobrania:

1.Rozeznanie rynku WSP w ramach projektu „Fabryka przedsiębiorczości” wraz z załącznikami.

Aktualizacja 06.12.2017

W związku z realizacją projektu nr RPLU.09.03.00-06-0029/16 pt.: „Fabryka przedsiębiorczości” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, zapraszamy do składania ofert na wynajem sal szkoleniowych, zgodnie z przedmiotem rozeznania wskazanym w załączniku.

Dokumenty do pobrania:

 1. Rozeznanie rynku w ramach projektu „Fabryka przedsiębiorczości”
 2. Formularz ofertowy wraz z załącznikami.    

Aktualizacja 27.10.2017

W związku z realizacją projektu nr RPLU.09.03.00-06-0029/16 pt.: „Fabryka przedsiębiorczości” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, zapraszamy do składania ofert na wynajem sal szkoleniowych, zgodnie z przedmiotem rozeznania wskazanym w załączniku.

Dokumenty do pobrania:

 1. Rozeznanie rynku w ramach projektu „Fabryka przedsiębiorczości”
 2. Formularz ofertowy wraz z załącznikami.  

Aktualizacja 06.10.2017

Rekrutacja do projektu pn. „Fabryka przedsiębiorczości” w ramach naboru do I grupy dobiegła końca ! Zapraszamy do zapoznania się ze wstępną listą rankingową osób zakwalifikowanych do projektu wraz z listą rezerwową. Jednocześnie informujemy, iż od wyników procesu rekrutacji przysługuje prawo odwołania w terminie i trybie określonym w Regulaminie Rekrutacji. Przedstawiona poniżej lista uzyskuje status ostatecznej po rozpatrzeniu ewentualnych odwołań.

Wstępna lista osób zakwalifikowanych do projektu

Lista osób niezakwalifikowanych do projektu

Lista rezerwowa

Fabryka przedsiębiorczości